Ako nakupovať:

  1. zaregistrujete sa pred alebo priamo počas nákupu
  2. tovar pridajte do košíka kliknutím na ikonku košíka - zobrazí sa vám váš košík, môžete pokračovať v prezeraní tovaru
  3. kedykoľvek si môžte prezrieť obsah košíka, kliknutím na tlačítko dokončiť nákup  (vľavo hore)
  4. pri odosielaní objednávky sa zaregistrujete cez formulár (ak ešte nie ste), alebo sa prihláste
  5. vyberte si spôsob platby a doručenia
  6. dopíšte špecifikáciu
  7. o objednávke vám príde oznam na email
  8. pri platbe prevodom zašlite peniaze na náš účet a uveďte variabilný symbol zaslaný na email
  9. telefonicky alebo emailom vám oznámime čas doručenia
  10. v prípade že tovar sme už zaslali, bude objednávka vo vašom profile zobrazená ako vybavená

OBCHODNÉ PODMIENKY

Pracovná doba internetového obchodu:

každý pracovný deň: 8:00-16:00 (pondelok-piatok).

Objednávky je možné zasielať non-stop, vybavené budú v pracovnom čase.

Tieto obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú.

Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneď po svojom zverejnení.

Tovar sa dá objednať:

- prostredníctvom www stránky predávajúceho www.hlinikoveradiatory.sk Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť na objednávky vykonané z www strán špeciálne zľavy alebo ponúknuť produkty, ktoré sú v ostatných formách objednávky nedostupné.
- telefonicky 0905 153 360
- e-mailom na trj@trj.sk

Úhrady platieb na náš účet vykonávajte na základe zaslanej faktúry na váš mail, s uvedením variabilného symbolu!!

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva konkretizuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, znamená potvrdenie jednotlivej konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto Obchodných podmienok.

Úhrada

Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný k zákazníkovi.

Objednávky takto vystavené musia obsahovať nasledujúce základné informácie

- kontaktnú osobu kupujúceho s uvedením adresy a telefonického kontaktu
 - v prípade objednávky na firmu je nutné uviesť presný názov firmy podľa živnostenského listu, adresu a kontaktnú osobu, ktorá objednávku realizuje, IČO, DIČ, v prípade platcu DPH aj IČ DPH, telefonický kontakt, e-mail
- objednaný tovar s označením tovaru a počtom kusov
- spôsob dodania a adresu dodania
- spôsob platby
V prípade telefonickej objednávky je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie (uvedené vyššie), aby sa zamedzilo akýmkoľvek nedorozumeniam pri realizácii objednávky.

Kompletná objednávka

Na základe požiadavky kupujúceho a splnenia hore uvedených podmienok je možné objednávku definovať ako kompletnú. V takom prípade sa tovar expeduje až po zabezpečení všetkých položiek objednávky v požadovanom možstve.  

Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Predávajúci na základe požiadaviek kupujúceho objednávku telefonicky prípadne mailom potvrdí a následne spracuje. Záväzok predávajúceho voči kupujúcemu nastáva až okamihom potvrdenia objednávky.

Jedným z postupov definovaných v objednávke kupujúci objedná tovar u predávajúceho.

Spracovanie objednávky

Objednávky uložené do objednávkového systému predávajúceho do 13:00 hod. sú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté neskôr sa spracovávajú nasledujúci pracovný deň.

Zrušenie objednávky

Objednávka je právne záväzná, s objednávkou sú spojené určité náklady, preto ak  kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne, t.j.  poštou alebo e-mailom. Predávajúci si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške reálneho prepravného v prípade, ak k zrušeniu objednávky dôjde neskôr ako bol tovar odoslaný zákazníkovi.

Doklady

Faktúra

Na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti, referenciu na objednávku kupujúceho, spôsob dodania tovaru, platobné podmienky, uvedené množstvo tovaru, druh dodávaného tovaru, označenie tovaru popr. služieb spolu s číselnými kódmi jednotlivých kusov pri každej položke. Faktúra sa vždy zasiela spolu s tovarom. Pri osobnom odbere taktiež obdrží kupujúci faktúru osobne.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Zálohová faktúra

Na tovar objednaný kupujúcim u predávajúceho na základe platby vopred sa vystavuje zálohová faktúra. Ak v čase objednávky nie je objednaný tovar alebo jeho časť na sklade, je zálohová faktúra na túto časť objednávky vystavená až po jeho prijatí predávajúcim. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet kupujúceho najneskôr tretí deň od dátumu vystavenia faktúry. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.

Dobropis

- Dobropis na tovar – vystavuje sa kupujúcemu v prípade, ak došlo k chybnému dodaniu tovaru zo strany predávajúceho, alebo sa dodal závadný či nekompletný tovar.
- Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených predávajúcim a za predpokladu, že boli splnené požadované kritériá na dodatočnú zľavu.

Prevzatie tovaru

Spôsob prevzatia tovaru si zákazník určí pri objednávke.

Telefonické informácie

Všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré sa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predávajúceho a buď telefonicky alebo mailom.

Info servis a informácie o stave objednávky

Stav vašej objenávky vidíte po prihlásení v pravom menu - tlačítko *môj účet*.
V prípade že je objednávka zaradená vo vybavených objednávkach, tovar sme vám už zaslali na adresu.

Reklamné oznámenia kupujúcemu

Ak ste si pri registrácii vybrali zaškrkávacie políčko odoberať novinky tak je spoločnosť TRJ s.r.o. oprávnená zasielať vám invormácie o tovare, akciách a zmenách súvisiacich s internetovým obchodom
www.hlinikove radiatory.sk zasielať na svoje náklady i reklamné oznámenia, a to i prostredníctvom elektronickej pošty. Takto šírená reklama sa nepovažuje za šírenie nevyžiadanej reklamy, resp. reklamy, ktorá vedie k výdajom kupujúceho alebo ho obťažuje. Ak ju dostávať nechcete, tak stačí políčko odškrknúť cez editáciu účtu.

Dopyt – ponuka

V prípade rozsiahlejších dodávok je možné vypracovať individuálnu ponuku v maximálnej možnej miere spĺňajúcu požiadavky kupujúceho.

Dodanie tovaru

Dňom objednávky tovaru sa rozumie potvrdenie objednávky, ktoré prebehlo v pracovný deň do 15:00 hod, alebo nasledujúci pracovný deň, ak bola objednávka odoslaná po 15:00 hod. Predávajúci potvrdzuje objednávku telefonicky alebo mailom.
Väčšina štandardného tovaru je na sklade a dodanie je možné do 3 pracovných dní, avšak dizajnové a nerezové radiátory, prípadne neštandardné rozmery sklolaminátu môžu byť dodané do 8 týždňov. V takýchto prípadoch je zákazník informovaný o predĺženej dodacej dobe.
V prípade že si klient tovar nevyzdvihne bez udania ospravedlňujúceho dôvodu, vyhradzujeme si právo na jeho vymazanie z databázy registrovaných užívateľov. Zároveň musí zaplatiť zmluvnú pokutu, ktorá sa rovná úplným prepravným nákladom. Ak si zásielku nemohol prevziať a súhlasí s opätovným zaslaním, budú mu účtované úplné náklady na dopravu.
Ak vám tovar nepríde do 8 týždňov od objednávky, informujte nás o tom, je možné že došlo pri chybe na strane našej, vašej, alebo kuriéra (chybná adresa, stratená zásielka, neprítomnosť a pod.). Chybu prešetríme, v prípade našej chyby máte nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. Ak je chyba na strane dopravcu  stratu hradí dopravca. Ak je chyba na vašej strane, môže vám byť tovar opätovne zaslaný ale budú vám účtované náklady na dopravu.

Dodávka prostredníctvom dopravcu /kuriéra (GEIS s.r.o. )

- Pri objednávke nad 480,- Eur s DPH  (400,- Eur bez DPH) dopravu hradí predávajúci.
- Tovar bude dodaný dopravcom / kuriérom do 17:00 hodiny druhého pracovného dňa po expedícii zo skladu predávajúceho na adresu dodania uvedenú kupujúcim na objednávke.
Tovar zasielaný v rámci slovenska je spoplatnený platným cenníkom firmy GEIS s.r.o..

 Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu tovar preberte od prepravcu a potvrďte mu doručenie zásielky, avšak okamžite po prebraní prezrite tovar a v prípade poškodenia tovaru uveďte túto skutočnosť do ložnej listiny a oznáme poškodenie spoločnosti TRJ s.r.o. prípadne mailom trj@trj.sk! V prípade poškodenia tovaru, ktoré bolo zjavné pri preberaní je nutné uviesť výhradu do prepravného listu. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise dodacieho listu, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Vrátenie tovaru

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený a kompletný vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, etikiet atd.) zásielka musí obsahovať aj doklad o kúpe.  Ak tovar nie je vrátený v lehote, ak je vrátený poškodený, vyhradzuje si predávajúci právo neprijať takýto tovar, alebo si účtovať vzniknuté náklady a storno poplatok 10% z ceny vráteného tovaru.

V prípade že vrátite len časť tovaru, tak vám bude vystavený dobropis, alebo vám bude vystavená nová faktúra, ak ste priložili starú faktúru.Spoločnosť TRJ s.r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.
Bezdôvodné vrátenie tovaru berie naša spoločnosť ako nekorektné správanie a vyhradzuje si právo na zablokovanie nákupu pre konkrétnu osobu.
Pred odoslaním zásielky s vráteným tovarom je kupujúci povinný na túto skutočnosť predávajúceho vopred upozorniť a zároveň definovať konkrétny dôvod vráteného tovaru a spôsob finančného vyrovnania sa.

Predávajúci nebude prijímať neohlásené zásielky!!!

Výmena tovaru

Ak požadujete výmenu tovaru je možné ho vymeniť za iný tovar v tom prípade je nutné nás o tom predom informovať, aby sme vedeli poskytnúť informáciu či tovar máme, alebo ho môžeme vymeniť za iný tovar.
Pri výmene tovaru hradíte len poštovné k nám, poštovné k vám hradíme my. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody čo je vo výške plného prepravného. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

Spôsob platby

Spôsoby platby spôsob si zákazník vyberá v objednávkovom formulári. Ak  si zákazník vyberie spôsob platby prevodom na účet, najskôr musí byť prijatá platba na náš účet a následne sa tovar zašle zákazníkovi.
Pri osobnom odbere je možné platiť iba v hotovosti.

Úhrada tovaru

- platba vopred sa vykonáva prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej faktúry a týka sa zákazníkov, ktorí si zvolia tento spôsob platby. Na tovar je vystavená zálohová faktúra, ktorá je kupujúcemu zaslaná faxom / mailom do druhého pracovného dňa po potvrdení objednávky. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho je tovar uvoľnený na dodanie. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet predávajúceho najneskôr tretí deň od dátumu jej vystavenia. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.
- platba prostredníctvom Internet bankingu
- dobierkou – platba hotovosťou pri preberaní tovaru

Reklamácie
Reklamovať je možné len tovar zakúpený priamo u predávajúceho.

Reklamácia

Typy reklamácií

- závady na tovare
- chybné dodávky
- vrátenie tovaru 

Žiadosť o reklamáciu

Žiadosť o reklamáciu je nutné zasielať emailom alebo poštovou formou. Predávajúci žiadosť posúdi a
- ak je žiadosť zadaná do 14:30, je spracovaná ten istý pracovný deň
- ak je žiadosť zadaná po 14:30, je spracovaná nasledujúci pracovný deň od podania žiadosti
- pri reklamácii chybne dodaného tovaru, sa reklamácia posúdi do 2 pracovných dní od podania žiadosti.

Odovzdanie reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu TRJ s.r.o, Zlatovská 2205, 911 05 Trenčín.  Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. V prípade, že reklamovaný tovar nebude doručený najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu schválenia žiadosti predávajúcim, vyhradzuje si kupujúci právo danú reklamáciu ukončiť. Tovar je nutné doručiť v originálnom balení vrátane celého príslušenstva. V prípade, že zásielka nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude na náklady kupujúceho zaslaná späť.

Záručná lehota

Štandardná záruka na produkty predávané predávajúcim je 2 roky, pokiaľ nie je uvedené inak. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom. Informácie o týchto lehotách sú uvedené na dodacích listoch predávajúceho. Záručná lehota sa počíta od dátumu vystavenia dodacieho listu, resp. potvrdeného záručného listu výrobku.

Reklamácia tovaru v záruke

Reklamácia tovaru v záruke sa v bežných prípadoch rieši opravou alebo výmenou. Opravený alebo vymenený tovar je zasielaný na náklady predávajúceho späť výrobcovi. V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis vo výške nákupnej ceny výrobku, alebo výrobku, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného výrobku. Vlastníkom reklamovaného tovaru je po vystavení dobropisu predávajúci. Lehota na vyriešenie reklamácie jedným z vyššie uvedených postupov je 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia reklamácie predávajúcim.

Opravy tovaru po záruke

Pozáručná reklamácia sa vybavuje za odplatu. Kupujúci bude písomne informovaný o predpokladanej cene opravy, akceptáciou tejto ceny sa zaväzuje uhradiť faktúru za opravu tovaru až do výšky predpokladanej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku na opravu tovaru po uplynutí záručnej lehoty.

Ochrana osobných údajov

Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch. Internetový obchod sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Pozor: Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi. Avšak po zistení takejto skutočnosti dá prevádzkovateľ podnet orgánom činným v trestnom konaní a poskytne im informácie o útočníkovi. Všetky návštevy na stránke sú zaznamenávané.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

 

Upozornenie:

Farebnosť obrázkov tovarov, ktoré vidíte na svojej obrazovke nemusí zodpovedať skutočnému farebnému prevedeniu, nakoľko každý z počítačov má iné nastavenie, používa iný hardware a iné farebné vyladenie monitora. V závislosti od toho môže dôjsť aj k odchýlke vo farebnom podaní jednotlivých tovarov.