Najpredávanejšie

Information

Výrobcovia / značky

Dodávatelia

 • BaCoGa Technik GmbH
 • Mectherm
 • Ragall
 • Rinnai
 • Sentinel

Navštívené produkty

Q700 - Ochrana podlahového vykurovania Zväčšiť

Q700 - Ochranný biocídny prípravok na podlahové vykurovanie

Nový produkt

Ochrana podlahového vykurovania
Biocídny prípravok Q700 zabraňuje rastu baktérií a kvasiniek v systémoch

Vlastnosti

 • vytvára antibakteriálne prostredie v podlahovom vykurovaní
 • chráni nové podlahové systémy
 • kompatibilný pre glykolové kvapaliny
 • bezpečná manipulácia
 • nekorozívny
 • netoxický a biologicky rozložiteľný
 • ponecháva sa v systéme, nevypúšťa sa
 • predlžuje účinnosť a životnosť systémov

Viac detailov

35,70 € s DPH

Pridať do zoznamu želaní

Detaily

Určený pre systémy vykurovania a chladenia, vrátane podlahového vykurovania.

 • určený pre domáce aj priemyselné aplikácie

Dávkovanie a aplikácia
Riediace pomery:         1 l na 300 l objemu systému - účinná koncentrácia zmesi

Doporučujeme prípravok aplikovať do vyčisteného systému ako preventívnu ochranu proti tvorbe baktérií, plesní a povlakov.

Systém pred uvedením do prevádzky napustite vodou podľa požiadaviek výrobcu kotlov a nadávkujte prípravok Q700 v množstve 1 l na 300 l objemu vody v systéme.
Biocídny prípravok ponechajte v systéme, nevypúšťajte.
Q700 je možné kombinovať s inhibítormi Q100 a Sentinel X100.

Chemické a fyzikálne vlastnosti
Vzhľad                         svetlo žltá kvapalina
Zápach                        charakteristický
pH                               8 - 9,5
Hustota pri 20 °C          1,02 - 1,04 g/cm3
Rozpustnosť vo vode   s vodou miešateľný

Balenie

 • 1 l kanister

 • 20 l kanister

Bezpečnostné opatrenia

H317   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318    Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412    Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101    Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102    Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103    Pred použitím si prečítajte etiketu.
P273    Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280    Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310    Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501    Zneškodnite obsah/nádobu podľa pokynov výrobcu alebo osoby oprávnenej k nakladaniu s odpadom. 

Používajte biocidy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenia a informácie o prípravku

Skladovanie
Skladujte v tesne uzatvorených, originálnych obaloch na chladnom (od +10°C do +30°C), suchom a dobre vetranom mieste, na to určenom.
Pri správnom skladovaní je prípravok stabilný 24 mesiacov.

Hodnotenie zákazníkov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

Q700 - Ochranný biocídny prípravok na podlahové vykurovanie

Q700 - Ochranný biocídny prípravok na podlahové vykurovanie

Ochrana podlahového vykurovania
Biocídny prípravok Q700 zabraňuje rastu baktérií a kvasiniek v systémoch

Vlastnosti

 • vytvára antibakteriálne prostredie v podlahovom vykurovaní
 • chráni nové podlahové systémy
 • kompatibilný pre glykolové kvapaliny
 • bezpečná manipulácia
 • nekorozívny
 • netoxický a biologicky rozložiteľný
 • ponecháva sa v systéme, nevypúšťa sa
 • predlžuje účinnosť a životnosť systémov

Prevziať

Q700 - Produktový list

Produktový list Q700 - Ochranný biocídny prípravok na podlahové vykurovanie

Prevziať (90k)

Q700 - Karta Bezp. Údajov

Karta Bezpečnostných Údajov - Q700

Prevziať (136.47k)